Conegui el nostre despatx

Àrees de pràctica

DRET LABORAL

 • Acomiadament o extinció de relació laboral.
 • Reclamacions de quantitat derivades de contracte de treball.
 • Modificacions de condicions de treball.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Prestacions d’Incapacitat Temporal.
 • Assessorament davant reclamacions de tot tipus, amb seguiment de processos davant la jurisdicció social i contenciosa-administrativa.
 • Conflictes col·lectius (expedients de regulació per extinció o suspensió de contractes, negociacions de convenis, etc.).
 • Reclamacions de seguretat social: incapacitats, prestacions de viduïtat, atur, etc.
 • Riscos laborals
 • Intervencions davant la Inspecció de Treball: inspeccions, tramitació davant totes les instàncies administratives i judicials d'oposició contra actes de infracció i/o liquidació, etc.

DRET HEREDITARI

 • Testaments.
 • Declaració d’hereus.
 • Acceptació d’herència.
 • Adjudicació d’assegurança de vida.
 • Extinció d’usdefruit.
 • Impost de successions i plusvàlua municipal.
 • Pactes successoris.
 • Reclamació de legítima.
 • Desheretaments.

DRET CIVIL

 • Compravendes
 • Permutes
 • Arrendaments de finques urbanes i rústiques
 • Separacions, divorcis, nul·litats civils i canòniques, guarda i custòdia compartida, parelles de fet
 • Incapacitats
 • Processos ordinaris, verbals, monitoris, mesures cautelars, jurisdicció voluntària, etc
 • Reclamació de impagaments.

Com el podem ajudar?

Estem a la seva disposició per buscar una solució a allò que el preocupa